متن آهنگ بابک جهانبخش موزیک ویدیو عاشقتم که دنیا بعد عشقت با من مهربون شد هرچی که میخواستم دیدی همون شد قلبم قلب خستم مونده روی دستم من خاکم تو گنجه ای جان تو رنگین کمونی میترسم نمونی میترسم برنجی ای جان لب تر کن که جونمو بدم یه شب برات پر پر کن غمای زندگیمو با چشات باور کن که زندم با زور خنده هات عشق عاشقتم که قهر تو واسم یه ثانیه اش یه ساعته احساسم همش عشقه کی گفته عادته میشناسم تورو خیالم از تو راحته عشق عاشقتم که یه لحظه بی خبر از تو که نمیشه موند اون نگاهی که یه عمر خوابو از سرم پروند یادم نمیره وای یادم نمیره اونیکه با یه نگاه دست تنهاییمو خوند اومد و تا آخرش با من عاشقونه موند یادم نمیره وای یادم نمیره ای جان لب تر کن که جونمو بدم یه شب برات پر پر کن غمای زندگیمو با چشات باور کن که زندم با زور خنده هات عشق عاشقتم که قهر تو واسم یه ثانیه اش یه ساعته احساسم همش عشقه کی گفته عادته میشناسم تورو خیالم از تو راحته عشق عاشقتم که httpsmusicdelirsingletracks300755 خبرستان 24
متن آهنگ مرتضی پاشایی دیدی آخرش دیدی اون دیگه تورو دوست نداره،
متن آهنگ نوان ورژن آتیک عجب بارونیه ﻋﺠﺐ ﺑﺎروﻧﺒﻪ ﺗﻨﮕﻪ دﻟﻢ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﺪارم روﺣﻴﻪ اﻧﮕﺎر ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺑﻮدن ﻣﺠﺒﻮرﻳﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﻮ ﻳﺎدﺗﻢ وﻟﻰ ﻣﻐﺮوری ﺣﻴﻒ ﻣﻦ ﻫﻨﻮزم ﻳﺎدﻣﻪ ﻗﻬﺮا و آﺷﺘﻴﺎﺗﻮ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارﻣﺶ ﭘﺲ اﻟﺎن ﭼﻰ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺘﻰ ﭼﺮا ﻧﺪارﻣﺖ ﺑﮕﻮ ﭼﻰ ﻣﻴﺨﻮای ﺑﺸﻢ ﻫﻤﻮن آدﻣﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز دوﺳﺖ دارم ﺑﻴﺎ آروم ﺑﮕﻴﺮ ﻛﻨﺎرم ﻣﻦ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ اﺣﺴﺎﺳﻰ ﻧﺪارم ﺣﺲ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻫﻨﻮزم ﻳﻪ ﺣﺴﻰ ﻣﻴﻮﻧﻤﻮن ﻫﺴﺖ ﺑﺎرون ﻛﻪ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺑﮕﻮ ﺗﻮام ﻣﻴﺎﻓﺘﻰ ﻳﺎدم ﻣﮕﻪ ﻳﺎدت ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﺣﺴﻮدﻳﺸﻮن ﻣﻴﺸﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮی ﭼﺸﻢ ﺑﻮدﻳﻢ آﺧﺮ ﭼﺸﻤﻤﻮن زدن آدﻣﺎ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻦ ﭘﺮ ﻣﻴﺸﻪ ﺟﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻢ ﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز زﻳﺮ ﺑﺎرون ﻣﻨﺘﻈﺮ دﺳﺘﺎﺗﻤﺎ ﻛﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﮕﻴﺮه ﺟﺎت و از ﻣﻦ ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺎﺷﻢ دﻟﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮ ﻫﺴﺖ ﻣﻦ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻮت و ﻛﻮره ﺑﻰ ﺗﻮ واﺳﻢ ﺟﺪا ﻧﻜﻨﻰ دﻳﮕﻪ راﻫﺘﻮ از ﻣﻦ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز دوﺳﺖ دارم ﺑﻴﺎ آروم ﺑﮕﻴﺮ ﻛﻨﺎرم ﻣﻦ ﺑﻪ ﻏ
متن آهنگ مهدی مقدم خط چشم ﻣﻦ زﻧﺪﮔﻴﻤﻮ ﭘﺎی ﺧﻨﺪﻳﺪن ﺗﻮ ﻣﻴﺪم ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدم روﻳﺎی ﺗﻮرو دﻳﺪم ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﻳﻜﻪ ﺣﺘﻰ اﮔﻪ ﺗﻮ دوری ﻛﻰ ﻓﻜﺮﺷﻮ ﻣﻴﻜﺮد ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺸﻢ اﻳﻨﺠﻮری از ﻓﻜﺮ ﭼﺸﺎت ﺣﺎل و ﻫﻮات ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻴﺮم ﺣﺎﺿﺮم ﺑﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﻳﻨﻢ آب رو آﺗﻴﺸﻪ ﭼﺸﺎت ﻳﻪ دﻟﺨﻮﺷﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﭼﺸﺎت ﻣﻴﺪوﻧﻰ دﻳﺪن ﻧﺪارن ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﭼﺸﺎت ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ اﻳﻦ ﺣﺴﻴﻮ ﻛﻪ دارم اﺳﻤﺶ رو ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﺗﻮ ﺟﻨﺲ ﭼﺸﺎت درﻳﺎﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﺎﻫﻰ رودﺧﻮﻧﻢ دﻧﻴﺎل ﺗﻮ ﻣﻴﮕﺮدم آﻏﻮش ﺗﻮه ﺧﻮﻧﻢ از ﻓﻜﺮ ﭼﺸﺎت ﺣﺎل و ﻫﻮات ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻴﺮم ﺣﺎﺿﺮم ﺑﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﻳﻨﻢ آب رو آﺗﻴﺸﻪ ﭼﺸﺎت ﻳﻪ دﻟﺨﻮﺷﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﭼﺸﺎت ﻣﻴﺪوﻧﻰ دﻳﺪن ﻧﺪارن ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﭼﺸﺎت httpsmusicdelirsingletracks322591 خبرستان 24
متن آهنگ وای از دل من میدونی قلبم بی تو میمیره رضا مریدی وای از دل من میدونی قلبم بی تو میمیره ♫♪ نکنه دلم باز بیاد و سراغتو بگیره ♫♪ نکنه دلم رو خون کنه بهونتو بگیره ♫♪ آهنگ وای از دل من میدونی قلبم بی تو میمیره خبرستان 24
موسیقی راک علاوه بر تاثیرات مثبتی که بر مغز می گذارد، یکسری تاثیرات منفی نیز خواهد داشت در این مقاله سعی داریم شما را با تمامی ویژگی های این موسیقی و همچنین تاثیر موسیقی راک آشنا کنیم روی مغز اگرچه اخیراً موسیقی راک وارد کشور ما شده است و طرفداران آن بیش از هر زمان دیگری است، اما باید دانست که این نوع موسیقی بسیار ظالمانه است و باعث بروز برخی بیماری های روانی و تأثیر آن بر مغز انسان می شود برای دانلود آهنگ خارجی در سبک راک به سایت موزیک باران مراجعه نمایید آشنایی با تاثیرات موسیقی راک بر مغز به طور کلی، حقیقت این است که سرعت موسیقی می تواند بر امواج مغزی شما تأثیر بگذارد در واقع، موسیقی با ضرب آهنگ قوی و ثابت می تواند امواج مغزی شما را تحریک کند تا با آهنگ آهنگ مطابقت داشته باشد به عنوان مثال، مشاهده شده است که ضربان قلب سریعتر مغز را به حالت هوشیاری نزدیک می کند ضربان آهسته مغز را به حالت آرامش و استراحت نزدیک می کند این تغییراتی که ضربات موسیقی در امواج مغزی ایجاد می
متن آهنگ سینا شعبانخانی باران ببار از آسمان روزم ﭼﻮن ﺷﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﺳﻴﺎه ﻋﻤﺮم ﺑﻰ ﺗﻮ ﺷﺪه ﺗﺒﺎه دوری از ﻣﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﺎه ای ﻳﺎر دﻟﺪار آه ﻛﺠﺎﻳﻰ ﻳﺎر ﺷﻴﺮﻳﻦ دﻟﺪار دﻳﺮﻳﻦ درﻣﺎن دردم دورت ﺑﮕﺮدم ﺟﺎی ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ دﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد دﻳﻮاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎران ﺑﺒﺎر از آﺳﻤﺎن رﮔﺒﺎر دل را ﺳﭙﺎرش دﺳﺖ آن دﻟﺪار ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻴﺴﻢ را ﺑﻪ اون ﺑﺴﭙﺎر ﺗﺎ رام ﮔﺮدد ﺷﺎﻳﺪ او اﻳﻨﺒﺎر ﻛﺠﺎﻳﻰ ﻳﺎر ﺷﻴﺮﻳﻦ دﻟﺪار دﻳﺮﻳﻦ درﻣﺎن دردم دورت ﺑﮕﺮدم ﺟﺎی ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ دﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد دﻳﻮاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎران ﺑﺒﺎر از آﺳﻤﺎن رﮔﺒﺎر دل را ﺳﭙﺎرش دﺳﺖ آن دﻟﺪار ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻴﺴﻢ را ﺑﻪ اون ﺑﺴﭙﺎر ﺗﺎ رام ﮔﺮدد ﺷﺎﻳﺪ او اﻳﻨﺒﺎر httpsmusicdelirsingletracks315150 خبرستان 24