متن آهنگ مهدی مقدم خط چشم

ﻣﻦ زﻧﺪﮔﻴﻤﻮ ﭘﺎی ﺧﻨﺪﻳﺪن ﺗﻮ ﻣﻴﺪم
ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدم روﻳﺎی ﺗﻮرو دﻳﺪم
ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﻳﻜﻪ ﺣﺘﻰ اﮔﻪ ﺗﻮ دوری
ﻛﻰ ﻓﻜﺮﺷﻮ ﻣﻴﻜﺮد ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺸﻢ اﻳﻨﺠﻮری
از ﻓﻜﺮ ﭼﺸﺎت ﺣﺎل و ﻫﻮات ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻴﺮم
ﺣﺎﺿﺮم ﺑﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﻳﻨﻢ
آب رو آﺗﻴﺸﻪ ﭼﺸﺎت ﻳﻪ دﻟﺨﻮﺷﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﭼﺸﺎت
ﻣﻴﺪوﻧﻰ دﻳﺪن ﻧﺪارن ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﭼﺸﺎت
ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ
اﻳﻦ ﺣﺴﻴﻮ ﻛﻪ دارم اﺳﻤﺶ رو ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ
ﺗﻮ ﺟﻨﺲ ﭼﺸﺎت درﻳﺎﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﺎﻫﻰ رودﺧﻮﻧﻢ
دﻧﻴﺎل ﺗﻮ ﻣﻴﮕﺮدم آﻏﻮش ﺗﻮه ﺧﻮﻧﻢ
از ﻓﻜﺮ ﭼﺸﺎت ﺣﺎل و ﻫﻮات ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻴﺮم
ﺣﺎﺿﺮم ﺑﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﻳﻨﻢ
آب رو آﺗﻴﺸﻪ ﭼﺸﺎت ﻳﻪ دﻟﺨﻮﺷﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﭼﺸﺎت
ﻣﻴﺪوﻧﻰ دﻳﺪن ﻧﺪارن ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﭼﺸﺎت

https://musicdel.ir/single-tracks/322591/


خبرستان 24

موزیک ویدیو جدید بابک جهانبخش به نام «عاشقتم که»

آهنگ جدید مرتضی پاشایی به نام «دیدی آخرش»

ورژن آکوستیک آهنگ جدید نوان به نام «عجب بارونیه»

آهنگ جدید مهدی مقدم به نام «خط چشم»

آهنگ وای از دل من میدونی قلبم بی تو میمیره

از تاثیرات موسیقی راک بر مغز چه می دانید؟

آهنگ جدید سینا شعبانخانی به نام «باران ببار از آسمان رگبار دل را سپارش دست آن دلدار»

ﭼﺸﺎت ,ﻋﺎﺷﻖ ,ﻣﻴﺸﻪ ﭼﺸﺎتﻣﻴﺪوﻧﻰ ,ﭼﺸﺎتﻣﻴﺪوﻧﻰ دﻳﺪن ,دﻳﺪن ﻧﺪارن ,ﻧﺪارن ﺳﺘﺎره ,دﻟﺨﻮﺷﻰ ﻣﻴﺸﻪ ,دﻳﺪن ﻧﺪارن ﺳﺘﺎره ,ﻫﻮات ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻴﺮمﺣﺎﺿﺮم
مشخصات